စီးပွားရေးပညာ

ပထမနှစ် - Higher National Certificate in Business (HNC)

Higher National Certificate in Business (HNC) သည် UK တက္ကသိုလ်ပညာ ပထမနှစ် နှင့် ညီမျှသည်။

ကျောင်းသား၊သူများကို လက်ရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ကျင့်သုံးနေသော စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာများ၊ ဘာသာရပ်များကို မိတ်ဆက်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သဘော တရားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် လေ့ကျင့်ပေး သွားမည်ဖြစ်သည်။

စုစုပေါင်းသင်ယူချိန် – ၁၂ဝဝ နာရီ
သင်ကြားပေးမည့်နာရီပေါင်း – ၃၆ဝ နာရီ

ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် အောက်ပါတွင်ဖော်ပြပေးသော ဘာသာရပ်အားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုပြီးမှ Higher National Certificate in Business (HNC) ကိုရမည်ဖြစ်သည်။

This qualification is regulated by Ofqual and listed on the Qualifications and Credit Framework – Qualification Number 601/8364/0. For further information see – https://register.ofqual.gov.uk/Search?Category=Qualifications


Fees for the First Year

HNC Programme Fees (Online) – 4,375,000 MMK
HNC Programme Fees (In-person) – 5,575,000 MMK

Scholarship Discount
3 Distinctions and Above - 10% Discount
Eng 60+ - 100,000 MMK
Eng Distinction - 200,000 MMK

Additional Payment

 • Registration Fees for 2 Years – 1,700,000 ~ 1,900,000 MMK နှင့်ညီမျှသောမြန်မာငွေ
  ****Registration Fees နှင့် Exam Fees များသည် Intake အလိုက် Exchange rate ပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
 • Uniform Fees & Trip Fees


Aim

By the end of HNC, students will have sound knowledge of the basic concepts of business. They will be competent in a range of subject-specific skills as well as general skills and qualities relevant to key areas of business.


 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာအမှတ် ၆၀ နှင့် အထက်ရရှိသူများ (သို့မဟုတ်) IGCSE "First Language English" Grade Awarded A အထက်ရရှိသူများ (သို့မဟုတ်) IELTS Overall Band 5.0 နှင့် အထက်ရရှိသူများသည် Strategy First University မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော English စာ အတန်းများ မဖြစ်မနေ တက်ရောက်ရန်မလိုပါ။
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာအမှတ် ၆၀ နှင့် အထက် (သို့မဟုတ်) IGCSE "First Language English" Grade Awarded A နှင့် အထက် (သို့မဟုတ်) IELTS Overall Band 5.0 နှင့် အထက်ရရှိထားခြင်း မရှိပါက အတန်းများတက်ရောက်သည့်အခါနှင့် Assignmentများရေးသည့်အခါတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် Strategy First University မှ Level အလိုက် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော English စာ အတန်းများကို မဖြစ်မနေတက်ရောက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • IELTS Overall Band 5.0 နှင့်ညီမျှသည့် အခြားသော English Level Test များ ဖြေဆိုအောင်မြင်ထားခြင်း၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော English Test Level များရရှိထားပါက English စာအတန်းများထပ်မံယူရန် မလိုအပ်ပါ။
  • TOFEL – 35-45
  • Cambridge English Score – 154
  • PTE-A Overall – 40.8
  • Wall Street English – Level 18 - 20

Programme Structure
No Unit Name Pearson Unit Code Unit Credits
Core Units (Mandatory)
1 Business and Business Environment 1 15
2 Marketing Process and Planning 2 15
3 Human Resource Management 3 15
4 Leadership and Management 4 15
5 Accounting Principles 5 15
6 Managing a successful business project (Pearson-set assignment) 6 15
Optional Units
7 Innovation and Commercialization 8 15
8 Entrepreneurial Ventures 9 15
Total 120

HNC တွင် သင်ကြားရသောဘာသာရပ်များ

Business and Business Environment

Business activity is fundamental and universal to our everyday lives. Business organisations may differ in many ways, depending on the industry in which they operate globally, but they do share one common feature: the transformation of inputs into outputs. This transformation process takes place against a background of external influences that impact on business activity. The external environment in which business organisations operate is dynamic, complex, volatile and interactive.

The aim of this unit is to give students background knowledge and understanding of business, of the functions of an organisation and of the wider business environments in which organisations operate. Students will examine the different types of organisations (including for profit and not for profit), their size and scope (for instance micro, SME, transnational and global) and how they operate. Students will explore the relationships that organisations have with their various stakeholders and how the wider external environments influence and shape business decision making.

The knowledge, understanding and skill sets that students gain in this unit will help them to have an insight into different business functions, which will support them with further study, support the development of analytical thinking and the application of key analytical tools used throughout business planning, and enable them to choose their preferred areas of specialism in future studies and in their professional career.


Textbooks

BURNS, J. and NEEDLE, D. (2019) Business in Context: An Introduction to Business and its
Environment. 7th Ed. Cengage Learning.
MORRISON, J. (2020) The Global Business Environment: Towards Sustainability? 5th Ed.
Red Globe Press.
WETHERLEY, P. (Editor) and OTTER, D. (2018) The Business Environment: Themes and
Issues in a Globalised World. 4th Ed. Oxford: Oxford University Press.
WORTHINGTON, I. and BRITTON. C. (2018) The Business Environment. 8th Ed.
Harlow: Pearson.

Marketing Process and Planning

Large-, medium- and small businesses that operate globally, internationally or locally have at least one thing in common – they all use marketing to influence us to engage with their products and/or services. Whether this means becoming a loyal customer buying a product and service or donating to a charity, organisations use a range of marketing techniques and tools to inform and influence us.

This unit is designed to introduce students to the dynamic world of the marketing sector and the wealth of exciting career opportunities available to support their decision making in their career choices. Students will have the opportunity to learn about the competencies and behaviours required by employers to work in the marketing sector. They will be introduced to the key principles of marketing, enabling them to develop a marketing plan and to employ elements of the marketing mix to achieve results. They will study the underpinning theories and frameworks of marketing while relating them to real-world examples, including products/services that they encounter in their daily lives.

The knowledge, understanding and skill sets that students will gain on successfully completing this unit will enhance their career opportunities; whether this is setting up their own business or employment in an organisation.


Textbooks

GROUCUTT, J. and HOPKINS, C. (2015) Marketing (Business Briefings).
London: Palgrave Macmillan.
JOBBER, D. and CHADWICK, F. (2019) Principles and Practice of Marketing. 9th Ed.
Maidenhead: McGraw-Hill.
KOTLER, P. and ARMSTRONG, G. (2016) Principles of Marketing.7th Ed London: Pearson.
MCDONALD, M. and WILSON, H. (2016) Marketing Plans: How to Prepare Them,
How to Use Them. 8th Ed. Chichester: John Riley and Sons.

Human Resource Management

People are the lifeblood of any organisation and the ability to attract, recruit and retain talented staff is critical to the success of any organisation, whether in business, in voluntary organisations or in government. Human Resource Management (HRM) provides organisations with the principles, knowledge and behaviours to focus people-management activities on supporting and enhancing organisational success and performance.

This unit will give students the knowledge and skills associated with Human Resource (HR) occupational roles at either a generalist level, for example HR Assistant/HR Advisor/Business Partner, or more specialist roles in areas such as recruitment, talent acquisition and performance and reward management. Students will explore the nature and scope of HRM and the organisational context of people management, including recruitment and retention, training and development, reward systems, employment relations and associated legislative frameworks.

The aim of the unit is to enable students to understand and be able to apply principles of effective HRM in order to enhance sustainable organisational performance and contribute to organisational success, holding business outcomes and people outcomes in equal balance. Students will apply HR practices in a workrelated context, utilising their knowledge and practising skills and behaviours in relevant professional areas, including resourcing, talent planning and recruitment, learning and development and employee engagement.

On completion of the unit, students will understand the purpose and scope of HRM activities. They will be able to apply a range of people-management skills to enhance the performance of an organisation by finding solutions to people-related problems.


Textbooks

ARMSTRONG, M. and TAYLOR, S. (2020) Armstrong’s Handbook of Human Resource
Management Practice. 15th Ed. London: Kogan Page.
BRATTON, J. and GOLD, J. (2017) Human Resource Management: Theory and Practice.
6th Ed. Basingstoke: Palgrave.
TORRINGTON, D. et al. (2018) Human Resource Management. 10th Ed. London: Pearson.
LEATHERBARROW, C. and FLETCHER, J. (2018) Introduction to Human Resource
Management. 4th Ed. Kogan Page.

Leadership and Management

The ability to lead and manage effectively is highly sought after by industry, as employers seek to produce and develop managers who can motivate, enthuse and build respect throughout their workforce. The hard and soft skills required by leaders and managers are frequently highlighted by employers as skills gaps in recruitment. Developing these skills will help students to meet career aspirations in leadership and management.

The aim of this unit is to help students to understand the difference between the function of a manager and the role of a leader. Students will consider the characteristics, behaviours and traits that support effective management and leadership. Students will learn about the theories that have shaped the understanding of leadership and management and how these have provided a guide to action for managers and leaders who want to secure success for their businesses. Students will look at leadership styles, how and why they are used and the extent to which they are effective.

This unit also gives students an understanding of motivational strategies. They will develop motivational strategies covering intrinsic and extrinsic aspects of motivation. Finally, students will evaluate the importance of managing performance in achieving continuous improvement.


Textbooks

ADAIR, J. (2019). Develop Your Leadership Skills: Fast, Effective Ways to Become a Leader
People Want to Follow. Kogan Page.
KELLY, P. and COLE, G. (2020) Management: Theory and Practice. 9th Ed. Cengage.
MULLINS, L. J. (2019) Organisational Behaviour in the Workplace 12th Ed. Harlow:
Pearson.
ORTI, P and MIDDLEMISS, M. (2019). Thinking Remote. Inspiration for Leaders of
Distributed Teams. Virtual Not Distance

Accounting Principles

Management accounting is a profession that supports management decision making, planning and performance management systems. Management accountants provide expertise in financial reporting and control to assist management in the formulation and implementation of an organisation's strategy by providing appropriate financial information and undertaking related accounts administration.

The overall aim of this unit is to introduce fundamental accounting principles that underpin financial operations and support good and sustainable decision making in any organisation. Students will develop a theoretical and practical understanding of a range of financial and management accounting techniques.

On successful completion of this unit, students will be able to assist senior colleagues in producing and analysing budgets, drawing up simple financial statements and using financial ratios to interpret performance. Students will also explore wider aspects of accountancy, especially ethics, transparency and sustainability, and gain fundamental knowledge and skills that will enable them to progress to a higher level of study.


Textbooks

ATRILL, P. and McLANEY, E. (2018) Accounting and Finance for Non-Specialists.
11th Ed. Harlow: Pearson.
DRURY, C. (2015) Management and Cost Accounting. 9th Ed. Cengage Learning.
SEAL, W. et al (2018) Management Accounting. 6th Ed. Maidenhead: McGraw-Hill.
WEETMAN, P. (2019). Financial and Management Accounting: An Introduction.
Harlow: Pearson.

Managing a Successful Business Project (Pearon-Set)

This unit is a Pearson-set unit. The project brief will be set by the centre, based on a theme provided by Pearson (this will change annually). The theme and chosen project within the theme will enable students to explore and examine a relevant and current topical aspect of business in the context of the business environment.

The skills of project management are highly sought after by employers in all areas of business, as the ability to plan, procure and execute a business project efficiently requires a range of specific skills in leadership, time management, problem solving, budgeting and communication.

The aim of this unit is to offer students an opportunity to demonstrate the skills required for managing and implementing a small-scale business project. They will undertake independent research and investigation for carrying out and executing a business project that meets appropriate business aims and objectives.

On successful completion of this unit, students will have the confidence to engage in decision making, problem solving and research activities using project-management skills. They will have the fundamental knowledge and skills to enable them to investigate and examine relevant business concepts in a work-related context, determine appropriate outcomes, decisions or solutions and present evidence to various stakeholders in an acceptable and understandable format.


Textbooks

DINSMORE, P. and CABANIS-BREWIN, J. (2018). The AMA Handbook of Project
Management. 5th Ed. AMACON.
FLICK, U. (2020) Introducing Research Methodology: A Beginner’s Guide to Doing a Research Project. 3rd Ed. London: SAGE.
GRAY, D. (2017) Doing Research in the Real World. 4th Ed. London: SAGE.
MAYLOR, H. (2021) Project Management. 5th Ed. Harlow: Pearson.
SAUNDERS, M., LEWIS, P. and THORNHILL, A. (2019) Research Methods for Business
Students. 8th Ed. Harlow: Pearson.
Websites

Innovation and Commercialization

This unit aims to give students a comprehensive understanding of innovation and commercialisation. In today’s competitive landscape it is critical that organisations continually innovate both their product offering and processes to ensure that they remain competitive in the market. Adopting a more commercially driven approach is vital to maximise the Return on Investment (ROI).

In this unit, students will look at a number of tools and techniques that organisations use to drive innovation and become more commercial in their approach. The unit gives students cutting-edge knowledge as well as practical application of the key ways in which organisations become more innovative while remaining commercially driven.

By the end of the unit, students will have gained an understanding of how innovation is fostered, harnessed and managed in organisations. They will learn the value of innovation and its importance to supporting commercial growth. They will also acquire knowledge that will enable them to develop a creative and innovative approach that will benefit them throughout their career.


Textbooks

BESSANT, J. and TIDD, J. (2016) Innovation and Entrepreneurship. 3rd Ed. Oxford: Wiley.
MATTHEWS, C. and BRUEGGEMANN, R. (2015) Innovation and Entrepreneurship:
A Competency Framework. London: Routledge.
TROTT, P. (2017) Innovation Management and New Product Development. 6th Ed.
Harlow: Pearson.
VALIKANGAS, L. and GIBBERT, M. (2015) Strategic Innovation: The Definitive Guide to Outlier Strategies. London: Pearson FT Press.

Entrepreneurial Ventures

Entrepreneurship is about people who have dreams and take their career into their own hands, leading it in the direction of their choice. More recently it has also become about transforming the world by solving big problems, for example initiating social change, creating an innovative product, presenting a new life-changing solution. This unit introduces the study of entrepreneurship and will benefit those thinking of starting up an entrepreneurial venture and those who are future leaders and managers.

The unit aims to illustrate the concept of entrepreneurship and how having an entrepreneurial mindset can make a contribution to all businesses, be that a new business start-up or existing public and corporate organisations. Students will explore the skills, traits and characteristics of entrepreneurs and entrepreneurship. Students will understand the importance of difference size businesses on the economy and the contribution they can all make to society. Students will also learn about the need for intrapreneurs and the impact of disruptive entrepreneurship.

By the end of the unit, students will have gained research skills and the knowledge that they can develop an entrepreneurial mindset that will benefit them throughout their career. They will understand the contribution that businesses make to the economy and the importance of entrepreneurial activity for all businesses in all sectors.


Textbooks

BLUNDEL, R., LOCKETT, N. and WANG, C. (2017) Exploring Entrepreneurship 2nd Ed.
London: Sage.
BURNS, P. (2016) Entrepreneurship and Small Business. 4th Ed. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.
SCARBOROUGH, N. and CORNWALL, R. (2018). Essentials of Entrepreneurship and Small
Business Management. 9th Ed. London: Pearson.
Websites