စီးပွားစီမံဘွဲ့

တတိယနှစ် - BA (Hons) Business Administration (Top-Up) - နောက်ဆုံးနှစ်
photo here
Entry Requirments

  • HND Diploma in Business ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးရမည်။ (သို့မဟုတ်)
  • ABE Level 5 Diploma in Business Management ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးရမည်။ (သို့မဟုတ်)
  • NCC L5 Diploma in Business ဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးရမည်။

Details

စုစုပေါင်းသင်ယူချိန် – ၁၂၉၀ နာရီ

သင်ကြားပေးမည့်နာရီပေါင်း – ၄၂၉ နာရီ

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဘာသာရပ်အားလုံးကိုဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးမှသာ BA (Hons) Business Administration ကို ရမည်ဖြစ်သည်။


BA (Hons) Business Administration (Top-up) Programme, 120 credits
photo here
Program Fees for the Final Year

Final Year Programme Fees (Online) - 16,600,000 MMK
Old Student Discount - 2,000,000 MMK
1 Distinction (Second Year) – 100,000 MMK

Re-Sit Fees For one Subject
1,500,000 ~ 1,700,000 MMK
(UK ဘက်မှ intake အလိုက် Exchange Rate အပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။)

Additional Payment
Oversea Excursion Trip